Majoittajille


Liittäkää tietonne sivustolle

ilmoittamalla yrityksen nimi, osoite, puhelin, email, www ja kunta.

Ilmoittakaa yrityksenne vahvuudet ja erikoisosaaminen.


Kertahinta:

  • Uudet ilmoitukset (yrityksen nimi, osoite, puhelin, email www) 40 €.
  • Referenssit  ( enintään 10 riviä) 20 €.

    Napsauta!

    Hinnasto Palveluehdot-osiossa(Tiedotteet > Tiedot > Palveluehdot)

 

Huomaa lomailijat

Lomailijoille on annettu esimerkkejä aktiviteetti- ja luontomatkailusta, elämysmatkailusta,

harrastuksista - nuoret huomioiden, perinnepäivistä  ja kulttuurimatkailusta, joita he voivat

etusivun haku-lomakkeella etsiä.

Erotu erikoisosaamisen kautta vain mökkimatkailusta!

Ohjaajia voisi saada eläkkeellä tai työssä olevista opettajista, puutyönopettajista ja

kansalaisopistojen vetäjistä.

Laita referenssit nyt näkyviin! Hinta kertahintana vain 20 €.

 

 

Koostetta internet-sivuilta matkailusta


http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2015/01/HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA-2014-2018_final1.pdf?dl

* Visit Finland on päivittänyt yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa hyvinvointimatkailun       kehittämisstrategian vuosille 2014-2018. Suomen vapaa-ajanmatkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä kansainvälisillä matkailumarkkinoilla ovat luonto, vesi, metsät ja erämaat sekä niiden tarjoamat aktiviteettimahdollisuudet. Etenkin Pohjois- ja Järvi-Suomessa sekä saaristossa luonnon merkitys matkailussa korostuu. Tämä pätee myös hyvinvointimatkailun osalta, kun haetaan laadukkaita, kokonaisvaltaisia elämyspalveluita jotka tuottavat sekä fyysistä että psyykkistä mielihyvää.

Tarjontakartoituksen perusteella hyvinvointitarjonta Suomessa keskittyy Lappiin, Kuusamon alueelle, Ahvenanmaalle, Pohjois-Savoon ja Pohjanmaalle

Suomen  matkailutarjonnan  yleisiä  painopisteitä  ovat   erilaisten  kohteiden  tarjoamat  luontoon pohjaavat  monipuoliset  aktiviteetit,  luonnon  tarkkailu,  saunaelämys, rauhoittuminen ja   hiljaisuus sekä   näiden   vastapainona kulttuuritarjonta   ja   monipuoliset   tapahtumat.   Suomeen   tullaan mökkilomalle  rentoutumaan  ja  irrottautumaan  arjesta.

Saunaelämys on keskeisimpiä suomalaisen hyvinvointimatkailun sisältöjä. Ulkomailla on jo vuosia käytetty suomalaista saunaa myyntivalttina hyvinvointimatkailumarkkinoinnissa. Meillä tätä saunan  vetovoimapotentiaalia voidaan hyödyntää vielä paremmin.

1.2. Hyvinvointimatkailun määritelmä
Matkailun osaamiskeskus on määritellyt hyvinvointimatkailun seuraavasti:
”Hyvinvointimatkailu on matkailua, joka tuottaa matkailijoille hyvää oloa vielä matkan päätyttyäkin. Hyvinvointimatkailu ei ole sairautta parantavaa eikä kuntoa korjaavaa vaan kulloistakin matkailijan terveydentilaa ylläpitävää ja edistävää sekä vireyttä elämään antavaa. Hyvinvointimatkailu tuottaa asiakkaalle  yksilöllistä  ja  kokonaisvaltaista  hyvää  oloa,  joka  voi  olla  sekä  fyysistä  että  psyykkistä vireyttä antavaa.

Green  Care  Finland  ry:n  määritelmän  mukaan
Green  Care  on  luontoon  ja  maaseutuympäristöön liittyvää  toimintaa,  jolla  edistetään  ihmisten  hyvinvointia  ja  elämälaatua.
Apuna käytetään erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia, puutarhaterapia ja –toiminta,  sosiaalipedagoginen  hevostoiminta  tai  ekopsykologian menetelmät.
Kyseessä  ovat  siis  luontoavusteiset  terapiamenetelmät, joiden avulla kuntoutetaan ikäihmisiä, lapsia, perheitä, mielenterveyskuntoutujia, vammaisia jne.

Myös  hyvinvointimatkailussa  on  kiinnitettävä  huomiota  tuotteen  turvallisuuteen.
Matkailutuotteen turvallisuus asiakkaan   näkökulmasta on huoletonta nauttimista matkailuelämyksestä ilman ylimääräisiä  pelkoja  ja  vahingoittumisen  vaaraa. Tuotteen turvallisuus lisää omalta osaltaan hyvinvointimatkailuelämyksen laatua. Lisätietoa matkailun turvallisuudesta löytyy Lapin korkeakoulun sivuilta.

Vahvimpana esiin nousee kansainvälisesti tunnetuimpiin vetovoimatekijöihimme lukeutuva suomalainen sauna ja  saunaelämys.
Saunaa  suomalaisempaa hyvinvointisisältöä on vaikea kuvitella. Sauna on tälläkin hetkellä osa melkein jokaista suomalaista matkailutuotetta, useimmiten kuitenkin vain sivumainintana kokoustuotteen tai aktiviteettituotteen yhteydessä.
Hyvinvointimatkailussa saunaelämys ja sen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja rentoutumista edistävät vaikutukset nostetaan hyvinvointituotteemme  keskeiseksi  elementiksi. Tarkoitus on kehittää tuotteesta sellainen, että jokainen matkailija, myös omatoimimatkailija, joka haluaa kokea suomalaisen saunaelämyksen, pääsee sen kokemaan.

Team  Finland- strategiassa  mainitaan puhtaus yhdeksi Suomen vahvuudeksi mielikuvakilpailussa muita maita vastaan. Koska suurin osa maamme matkailutarjonnasta on  maaseuduksi luettavilla alueilla, on puhtaalla luonnolla ja puhtaalla vedellä sekä metsän hyvinvointia edistävillä vaikutuksilla hyvinvointimatkailussa tärkeä rooli. Suomalaiset ovat aina  hoitaneet omaa henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan luonnossa ulkoilemalla ja liikkumalla, joten tämä ”elämäntapa”  on luonteva lähestymiskulma myös kansainvälisessä hyvinvointimatkailussa. Omalle  maallemme tyypilliset hoitopalvelut tuovat kansainväliselle asiakkaalle lisäarvoa. He pääsevät helposti kokemaan intialaista päähierontaa ja kuumakivihoitoja missä maailmankolkassa tahansa,  mutta saunapesijättäreen, turvehoitoon suomalaisesta suosta nostetulla turpeella,
kalanruotoakupunktuuriin tai kalevalaiseen jäsenkorjaukseen he pääsevät tutustumaan ainoastaan Suomessa. Nämä palvelut ovat kuitenkin kansainvälisesti vielä  tuntemattomia, joten niiden markkinointiin kiinnitetään suomalaisen hyvinvointituotteen yhteydessä erityistä huomiota.
Myös uudet suomalaiset innovaatiot, kuten saunajooga kiinnostavat ulkomailta tulevia asiakkaitamme.

(HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA 2014-2018)


Yöpymiset 2016
* ulkomaisia 5 768 000
* ulkomaisia 28,3 % - lisäys 4,7 %

Majoitusliikkeistä lomakyliä 25 %

2015:

* kotimaisia yöpymisiä 14,2 miljoonaa
  - ehkä 1/3 ei näy tilastoissa, koska eivät täytä yöpymislomaketta (kirjoittaja)

2017 yöpymisiä:

kaikki 21,9 miljoonaa

ulkomaisia 6,7 miljoonaa

Seniorimatkailu

Pääjako voidaan tehdä työelämässä vielä oleviin ja niihin, jotka viettävät eläkepäiviään.
Monet eläkkeelle siirtyvät ihmiset ovat työssään tai lomillaan matkustelleet jo ympäri
maailmaa ja hakevat nyt aivan omantyyppisiä kokemuksia. Eläkkeellä olevilla on aikaa ja
halua matkustaa. He matkustavat ja kuluttavat matkoillaan enemmän kuin työssäkäyvä
keskivertoeurooppalainen. He voivat helpommin matkustaa sesonkien ulkopuolella, kunhan
palvelut ovat kunnossa. Seniorit eivät halua tulla eritellyksi muusta väestöstä ikänsä
perusteella vaan haluavat olla edelleen samalla tavalla osa muuta väestöä kuin ennen
ikääntymistään, vaikka heillä tuleekin olemaan erilaisia erityistarpeita aikaisempaan
verrattuna.

Kohderyhmä on hyvin heterogeeninen niin kuin mikä tahansa ikäryhmä. Senioreilla
on yhteisiäkin taustatekijöitä. Ryhmää yhdistävät luonnon ja ekologisten arvojen kunnioittaminen ja
autenttisuuden tavoittelu. Hyvinvointi, itsensä kehittäminen, mukavuus, valinnan mahdollisuus ja
nuorekkuus ovat tämän ryhmän arvomaailmaa kuvaavia avainsanoja.
 
Tämä sukupolvi loi yksilöllisyyden megatrendin. Varakkaat seniorimatkailijat haluavat täysihoidolla
varusteltuja seikkailuja. He haluavat helppoutta ja hermolepoa. Kyseessä ei ole
yksi segmentti, vaan rikas ja värikäs joukko eriävine tarpeineen. Ikääntyessä tapahtuu kuitenkin niin
psykologisia, sosiologisia kuin biologisiakin muutoksia, jotka vaikuttavat myös
matkustuskäyttäytymiseen ja matkakohteilta odotettaviin vaatimuksiin.

Suomeen saapuvat seniorimatkailijat ovat hyväkuntoisia, suhteellisen varakkaita ja heillä
on takanaan paljon matkakokemusta. He toivovat matkakohteilta entistä enemmän turvallisuutta,
laadukkuutta ja helppoutta kuten esteettömyyttä.  Yksinmatkustavat on vielä suhteellisen
huonosti huomioitu esim. matkailupalvelujen hinnoittelussa.  Matkakumppania, jonka
kanssa jakaa kokemukset, on entistä vaikeampi löytää. Moderneissa humanisteissa heitä
löytyy hyvin, erityisesti kulttuurifaneissa. Kohderyhmä sopii Suomelle myös tarjontamme
puolesta -hyvinvoinnista luontoon. Sosiaalista mediaa käyttävät seniori-ikäiset jakavat
kokemuksiaan ja suosittelevat uusia kohteita samanhenkisille kontakteilleen. Tälle kasvavalle
kohderyhmälle räätälöidyille palveluille on kysyntää. Markkinointia ei tule tehdä vanhusten
kuvilla vaan lukuisten alakohderyhmien tarpeet on ensin ymmärrettävä. Mahdollisuudet
suomalaisyrityksille ovat moninaiset. Käsillä tekeminen, erilaiset kurssit sekä Suomen
luonnosta ammennettu hyvinvointi ja aktiiviseen lomanviettoon liittyvät palvelut kiinnostavat.

Ladattavat kehittämisstrategiat(poimintoja 2017):

Kulttuurimatkailun painopisteet
- suomalainen elämäntapa ja ns. paikan tuntu
- ruoka
- design ja arkkitehtuuri
- luovan talouden sektorit, esim. peliala, elokuva ja musiikki

Hyvinvointimatkailun painopisteet
-suomalainen saunaelämys
-puhdas luonto
-suomalaiset hoidot
-ruoka

Kesäaktiviteettitarjonta
-Soft adventure
-Elämykset
-Oheisohjelmat

Talvimatkailu
-talviaktiviteetit
-elämykset
-erityistapahtumat


Huomioi asemointi, brändi ja avainvahvuudet mainonnassa.

Katso myös vuoden 2017 tähtituoteet(WinRelax -tuotekehityskilpailu). Saat virikkeitä omaan markkinointiin. Esimerkki:
"Lakomäki Forest Manor and Spa Hotel, Kannonkoski, rentoutumista paljussa tähtitaivaan alla ja ruokaelämyksiä avotulen äärellä"